سرویس آی نت

سرویس آی نت مخصوص کامپیوتر یک ماهه

سرویس آی نت مخصوص کامپیوتر یک ماهه
استفاده اشتراکی از اکانتهای تک کاربره ممنوع بوده در صورت مشاهده، اکانت مسدود می گردد. در صورت نیاز اکانت چند کاربره تهیه نمایید.
ممکن است در طول یک ماه چندین بار سرور بروزرسانی آی نت تعویض شود ، در این صورت از طریق تیکت اطلاع رسانی و آدرس جدید برای شما ارسال خواهد شد.
سرویس آی نت به صورت خودکار و دائم سیستم شما را به روز نگه خواهد داشت.
تاکید می شود جهت بروزرسانی آسان و بدون مشکل آی نت خود ، آخرین نسخه های آی نت را از سایت هاست فروشگاه اینترنتی نصب نمایید.
در غیر اینصورت سایت تعهدی در خصوص مشکلات بروزرسانی نرم افزار شما نخواهد داشت.

 • 1 کاربره تعداد اکانت
 • قوانین و توافق نامه
سرویس آی نت مخصوص موبایل یک ماهه

سرویس آی نت مخصوص موبایل یک ماهه.
استفاده اشتراکی از اکانتهای تک کاربره ممنوع بوده در صورت مشاهده، اکانت مسدود می گردد. در صورت نیاز اکانت چند کاربره تهیه نمایید.
ممکن است در طول یک ماه چندین بار سرور بروزرسانی آی نت تعویض شود ، در این صورت از طریق تیکت اطلاع رسانی و آدرس جدید برای شما ارسال خواهد شد.
سرویس آی نت به صورت خودکار و دائم سیستم شما را به روز نگه خواهد داشت.
تاکید می شود جهت بروزرسانی آسان و بدون مشکل آی نت خود ، آخرین نسخه های آی نت را از سایت هاست فروشگاه اینترنتی نصب نمایید.
در غیر اینصورت سایت تعهدی در خصوص مشکلات بروزرسانی نرم افزار شما نخواهد داشت.

 • 1 کاربره تعداد اکانت
 • قوانین و توافق نامه
سرویس آی نت مخصوص موبایل تست

سرویس آی نت مخصوص موبایل یک ماهه.
استفاده اشتراکی از اکانتهای تک کاربره ممنوع بوده در صورت مشاهده، اکانت مسدود می گردد. در صورت نیاز اکانت چند کاربره تهیه نمایید.
ممکن است در طول یک ماه چندین بار سرور بروزرسانی آی نت تعویض شود ، در این صورت از طریق تیکت اطلاع رسانی و آدرس جدید برای شما ارسال خواهد شد.
سرویس آی نت به صورت خودکار و دائم سیستم شما را به روز نگه خواهد داشت.
تاکید می شود جهت بروزرسانی آسان و بدون مشکل آی نت خود ، آخرین نسخه های آی نت را از سایت هاست فروشگاه اینترنتی نصب نمایید.
در غیر اینصورت سایت تعهدی در خصوص مشکلات بروزرسانی نرم افزار شما نخواهد داشت.

 • 1 کاربره تعداد اکانت
 • قوانین و توافق نامه
سرویس آی نت مخصوص کامپیوتر سه ماهه

سرویس آی نت مخصوص کامپیوتر سه ماهه
استفاده اشتراکی از اکانتهای تک کاربره ممنوع بوده در صورت مشاهده، اکانت مسدود می گردد. در صورت نیاز اکانت چند کاربره تهیه نمایید.
ممکن است در طول یک ماه چندین بار سرور بروزرسانی آی نت تعویض شود ، در این صورت از طریق تیکت اطلاع رسانی و آدرس جدید برای شما ارسال خواهد شد.
سرویس آی نت به صورت خودکار و دائم سیستم شما را به روز نگه خواهد داشت.
تاکید می شود جهت بروزرسانی آسان و بدون مشکل آی نت خود ، آخرین نسخه های آی نت را از سایت هاست فروشگاه اینترنتی نصب نمایید.
در غیر اینصورت سایت تعهدی در خصوص مشکلات بروزرسانی نرم افزار شما نخواهد داشت.

 • 1 کاربره تعداد اکانت
 • قوانین و توافق نامه
سرویس آی نت مخصوص کامپیوتر سه ماهه-2 کاربره

سرویس آی نت مخصوص کامپیوتر سه ماهه
استفاده اشتراکی از اکانتهای تک کاربره ممنوع بوده در صورت مشاهده، اکانت مسدود می گردد. در صورت نیاز اکانت چند کاربره تهیه نمایید.
ممکن است در طول یک ماه چندین بار سرور بروزرسانی آی نت تعویض شود ، در این صورت از طریق تیکت اطلاع رسانی و آدرس جدید برای شما ارسال خواهد شد.
سرویس آی نت به صورت خودکار و دائم سیستم شما را به روز نگه خواهد داشت.
تاکید می شود جهت بروزرسانی آسان و بدون مشکل آی نت خود ، آخرین نسخه های آی نت را از سایت هاست فروشگاه اینترنتی نصب نمایید.
در غیر اینصورت سایت تعهدی در خصوص مشکلات بروزرسانی نرم افزار شما نخواهد داشت.

 • 2 کاربره تعداد اکانت
 • قوانین و توافق نامه
سرویس آی نت مخصوص موبایل سه ماهه

سرویس آی نت مخصوص موبایل سه ماهه.
استفاده اشتراکی از اکانتهای تک کاربره ممنوع بوده در صورت مشاهده، اکانت مسدود می گردد. در صورت نیاز اکانت چند کاربره تهیه نمایید.
ممکن است در طول یک ماه چندین بار سرور بروزرسانی آی نت تعویض شود ، در این صورت از طریق تیکت اطلاع رسانی و آدرس جدید برای شما ارسال خواهد شد.
سرویس آی نت به صورت خودکار و دائم سیستم شما را به روز نگه خواهد داشت.
تاکید می شود جهت بروزرسانی آسان و بدون مشکل آی نت خود ، آخرین نسخه های آی نت را از سایت هاست فروشگاه اینترنتی نصب نمایید.
در غیر اینصورت سایت تعهدی در خصوص مشکلات بروزرسانی نرم افزار شما نخواهد داشت.

 • 1 کاربره تعداد اکانت
 • قوانین و توافق نامه
سرویس آی نت مخصوص موبایل سه ماهه-2 کاربره

سرویس آی نت مخصوص موبایل سه ماهه.
استفاده اشتراکی از اکانتهای تک کاربره ممنوع بوده در صورت مشاهده، اکانت مسدود می گردد. در صورت نیاز اکانت چند کاربره تهیه نمایید.
ممکن است در طول یک ماه چندین بار سرور بروزرسانی آی نت تعویض شود ، در این صورت از طریق تیکت اطلاع رسانی و آدرس جدید برای شما ارسال خواهد شد.
سرویس آی نت به صورت خودکار و دائم سیستم شما را به روز نگه خواهد داشت.
تاکید می شود جهت بروزرسانی آسان و بدون مشکل آی نت خود ، آخرین نسخه های آی نت را از سایت هاست فروشگاه اینترنتی نصب نمایید.
در غیر اینصورت سایت تعهدی در خصوص مشکلات بروزرسانی نرم افزار شما نخواهد داشت.

 • 2 کاربره تعداد اکانت
 • قوانین و توافق نامه
سرویس آی نت مخصوص موبایل یک ساله

سرویس آی نت مخصوص موبایل یکساله.
استفاده اشتراکی از اکانتهای تک کاربره ممنوع بوده در صورت مشاهده، اکانت مسدود می گردد. در صورت نیاز اکانت چند کاربره تهیه نمایید.
ممکن است در طول یک ماه چندین بار سرور بروزرسانی آی نت تعویض شود ، در این صورت از طریق تیکت اطلاع رسانی و آدرس جدید برای شما ارسال خواهد شد.
سرویس آی نت به صورت خودکار و دائم سیستم شما را به روز نگه خواهد داشت.
تاکید می شود جهت بروزرسانی آسان و بدون مشکل آی نت خود ، آخرین نسخه های آی نت را از سایت هاست فروشگاه اینترنتی نصب نمایید.
در غیر اینصورت سایت تعهدی در خصوص مشکلات بروزرسانی نرم افزار شما نخواهد داشت.

 • 1 کاربره تعداد اکانت
 • قوانین و توافق نامه